História školy


Stručne z histórie Obchodnej akadémie                

1. 9. 1897

zriadenie prvej triedy vyššej hospodárskej školy, ktorej prvým riaditeľom sa stal       Štefan Lévay. Jej založenie si vyžiadal rozvoj peňažníctva, obchodníctva a priemyslu.

1904/1905

začalo vyučovanie v novej budove na Moyzesovej ulici, ktorú vtedajšie Ministerstvo školstva dalo vybudovať podľa plánov architekta Alexandra Baumgartnera. V tejto novej, vtedajším požiadavkám plne vyhovujúcej budove slávnostne započali vyučovanie 1. septembra 1904.

1919/1938

Po vzniku 1. ČSR škola bola reorganizovaná a dostala nový názov Československá štátna obchodná akadémia - cieľom ktorej bolo odborne vzdelávať slovenskú mládež pre povolania v obchode a priemysle.

1938/1939

 Maďarská stredná obchodná škola po maďarskej okupácii Košíc.

január 1945

oživená štátna obchodná akadémia a jej reorganizovaním bol poverený dr. Šefan Tóbik, ktorý sa od roku 1950 stal riaditeľom školy. O školu je stále veľký záujem a začínajú prevažovať dievčatá.

1949/1950

 prestavba z obchodnej akadémie na vyššiu hospodársku školu

1953

mení sa názov školy na Hospodársku školu

1. 2. 1961

podľa inštrukcií Ministerstva školstva a kultúry sa názov školy mení na Strednú ekonomickú školu.

18. 12. 1963

Rada Východoslovenského krajského národného výboru sa uzniesla na dočasnom presťahovaní školy, keďže na budovu na Moyzesovej ulici, ktorá slúžila pre potreby školy od roku 1904 si robila nároky Lekárska fakulta UPJŠ.

16. 6. 1964

úpravou odboru školstva Východoslovenského krajského národného výboru bola škola premiestnená do budovy na Opatovskej ceste 25.

1. 9. 1964

sa začalo vyučovanie na Opatovskej ceste 25, hoci komplex budov nebol ešte dokončený. Súčasne začali prípravy na budovanie novej budovy pre školu.

1969/1970

začína vyučovanie na Solovjevovej 61, dnes Watsonovej. Toto sídlo slúži potrebám školy do dnešných dní, ale k hlavnej, alebo ako jej my hovoríme žiackej budove, boli dobudované ešte dve prístavby.

1990

mení sa názov školy na Obchodnú akadémiu... 

3. 2. 2014

Obchodná akadémia z pohľadu Regionálneho školstva - VIDEO


             

Bulletin OA KE:                                                            

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy: