Organizácia školského roku 2023/2024


1. Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023. Vyučovanie sa začína 04. 09. 2023 (pondelok) o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h Obedňajšia prestávka:
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h 12.10 - 12.40 h 1. a 3. r.
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h 13.00 - 13.30 h pre 2., 4. a 5. r.
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h

 pre 2., 4. a 5. ročník

 6. vyučovacia hodina  12.40 - 13.25 h  pre 1. a 3. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.30 - 14.15 h
 8. vyučovacia hodina  14.20 - 15.05 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2024 (streda).

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 23. januára 2024.

4. Druhý polrok sa začína 1. februára 2024 (štvrtok).

5. Klasifikačná porada pre maturujúce triedy bude 06. mája 2024.

6. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 20. júna 2024.

7. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 24. a 25. 06. 2024.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 18. júna 2024 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

8. Druhý polrok sa končí:                                    28. júna 2024 (piatok).

9. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       21. 11. 2023

                                                                                       23. 04. 2024

10. Deň otvorených dverí:                                     01. 02. 2024.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 30. 10. 2023 a končia sa  31. 10. 2023,

                                                              vyučovanie sa začína 02. 11. 2023;

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2023 a končia sa 07. 01. 2024,

                                                              vyučovanie sa začína 8. 01. 2024;

            3)                  jarné:                trvajú týždeň: 26. 02.  – 01. 03. 2024,

                                                              vyučovanie sa začne 4. 03. 2024;

            4)                  veľkonočné:   sa začínajú 28. 03. 2024 a končia sa 02. 04. 2024;

                                                              vyučovanie sa začne 03. 04. 2024;

            5)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2024 a končia sa 31. 08. 2024;

                                                              vyučovanie sa začína 02. 09. 2024.

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona. Pre školský rok 2023/2024 budú prijímacie skúšky takto:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdiumdenné päťročné štúdium

           1. termín:                                                                 29. 04. 2024 

           2. termín:                                                                 09. 05. 2024         

6317 M obchodná akadémiadenné štvorročné štúdium

           1. termín:                                                                 02. 05. 2024 

           2. termín:                                                                 06. 05. 2024 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              12. 03. 2024

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      13. 03. 2024

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               14. 03. 2024

Termín praktickej časti odbornej zložky:                 06. – 09. 05. 2024

Termín ústnej formy internej časti:                           20. – 24. 05. 2024

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:            06. 05. 2024

Akademický týždeň pre maturantov začína:            13. 05. 2024

Rozlúčka s maturantmi:                                                  10. 05. 2024

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                                           24. - 25. 06. 2024

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2023                                   pre 2. ročník (3.)          september 2023

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2024                                               pre 2. ročník (4.)          máj 2024

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2023

Kurz pohybových aktivít – LK                       február 2024

Kurz pohybových aktivít zameraný na letné športy       máj 2024       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

06. 09. – 20. 09. 2023

tretí

20. 05. – 31. 05. 2024

 

Termíny triednych združení rodičov:

31. 08. 2023                          16.00 h - nulté rodičovské združenie - 1. ročník

26. 09. 2023                           17.00 h

21. 11. 2023                          17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

16. 01. 2024                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

23. 04. 2024                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.