Vybavenie školy


Obchodná akadémia na Watsonovej ulici č. 61  sídli v troch budovách od roku 1964. Okrem klasických učební sa v interiéri školy nachádzajú aj odborné učebne, telocvičňa, posilňovňa, školská jedáleň, kuchyňa, pracovne pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Súčasťou objektu školy je aj exteriérová časť, ktorá je tvorená ihriskom , prevádzkovou budovou a skladovým priestorom.

 

Odborné učebne

V žiackej budove sa nachádza 11 odborných učební: TVZ, MAT, IT2, UECF, JL, IT3, NAB, ADK1, ADK4, ADK3, IKT.

V prístavbe 14 učební: EKC1, EKC2, INF2, SPV, EKO2, EKO1, INF3, CJ4, CJ3, INF1, SJL, CJ2, CJ1, IT1.

 

Základné učebne

v žiackej budove je 20 základných učební pre všetky ročníky.

 

Jazykové učebne

K odborným učebniam patrí desať jazykových učební: IT1, IT2, IT3, IKT, JL, CJ1, CJ2, CJ3 a CJ4.

Sú vybavené interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom, didaktickou technikou a elektronickým knižničným fondom.

V učebniach prebieha vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov realizujú sa aj rôzne aktivity pre žiakov a učiteľov, predmetové olympiády, DOD, školenia učiteľov a aktivity v rámci projektov ERASMUS+KA1 a KA2.

 

Učebne informatiky

V škole sú zriadené tri učebne informatiky: INF1, INF2, INF3.

Sú vybavené počítačmi a infraštruktúrou, ktorá umožňuje pripojenie počítačov prostredníctvom pevnej alebo wifi siete

V priestoroch prebieha aj príprava a realizácia súťaží: iBobor, WORDPROCESING, INTERSTENO, BEST IN ENGLISH, ZAV a rôzne vedomostné súťaže.

 

Učebne ekonomiky a učebne účtovníctva

Odborné učebne ekonomiky: EKO1 a EKO2 sú vybavené učiteľským počítačom a dataprojektorom. Učebne účtovníctva: EKC1 a EKC2 sú vybavené notebookmi,  printovými zariadeniami a dataprojektorom. Pri výučbe sa používa program OMEGA od firmy KROS, v ktorom získavajú praktické zručností pri účtovaní rôznych príkladov.

 

Učebňa spoločensko-vedných predmetov

Pre spoločensko-vedné predmety máme 2 odborné učebne: SJL a SPV ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami a v učebni SPV sú k dispozícii tablety pre študentov.

 

Učebňa UECF

Je odbornou učebňou pre výučbu predmetu Cvičná firma; vybavená notebookmi a printovým zariadením. Súčasťou sú projekty cvičných firiem v rôznych formách.

 

Učebne administratívy a korešpondencie

V škole sú 3 odborné učebne vybavené 60 počítačmi AllinOne, printovými zariadeniami a dataprojektormi. V týchto priestoroch prebieha aj príprava a realizácia rôznych súťaží (ZAV, SIP) a štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie

 

Školský bufet

V priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom a zamestnancom školy široký sortiment rýchleho občerstvenia (čerstvé pečivo, studené a teplé nápoje, ovocie a pod.). Súčasťou je aj WiFi point pre žiakov školy.

 

Žiacka knižnica

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pre registrovaných používateľov bezplatne formou prezenčných ale i absenčných výpožičiek. V jej priestoroch majú žiaci a používatelia k dispozícii:

  • knižnično-informačné oddelenie,
  • študovňu,
  • internetovú študovňu,
  • centrum záujmovej činnosti študentov školy,
  • kútik šikovných rúk a
  • knihobežník.

 

Posilňovňa

V priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktoré ponúka žiakom a zamestnancom široký sortiment rýchleho občerstvenia (čerstvé pečivo, studené a teplé nápoje, ovocie a pod.). Súčasťou je aj WiFi point pre žiakov školy.

 

Telocvičňa

  • odborná učebňa určená na výučbu telesnej a športovej výchovy
  • disponuje základným telocvičným vybavením na výučbu športových hier (volejbal, basketbal, florbal, futsal) a náradím na výučbu športovej gymnastiky 

 

Školská jedáleň

Príjemné prostredie školskej jedálne ponúka žiakom a zamestnancom školy kvalitnú stravu.

Zaujímavo a vhodne zostavený jedálny lístok reprezentuje prácu školského stravovania stravníkom – žiakom i zamestnancom školy.

Príprave jedálneho lístka je venovaný dostatočný časový priestor tak, aby spĺňal požiadavky pre uplatňovanie zásad na jeho zostavu , aby bola dodržaná výživová hodnota podávaných pokrmov podľa odporúčaných výživových dávok, aby zohľadňoval požiadavky vekovej skupiny stravníkov, miestne podmienky, krajové zvyklosti, cirkevné sviatky a hlavne možnosti finančného limitu.

 

WiFi point

Pre pripojenie študentských notebookov, mobilov prípadne inej techniky sú k dispozícii 2 WiFi pointy v priestoroch prístavby školy.

 


Vylepšené učebne


Odborná učebňa pre spoločensko-vedné predmety