Ciele školy


Hlavné ciele v oblasti výchovy a vzdelávania

 

1)  zvyšovať náročnosť a kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese

Kritériá náročnosti si stanovili predmetové komisie tým, že vypracovali štandard učiva na základe materiálu ŠIOV MŠ SR, ktorý má názov Štandard stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy v Slovenskej republike. Zjednotili kritériá hodnotenia žiaka a zaviedli vstupné a výstupné testy pre všetky ročníky, ako aj porovnávacie testy. Tento proces je dlhodobý a otvorený.

Uplatňujú moderné vyučovacie metódy a využívajú alternatívne metódy výučby v odborných učebniach. Používajú pritom dostupnú didaktickú a audiovizuálnu techniku.

2)  prehlbovať povedomie žiakov k slovenskej štátnosti, k ochrane prírody, životného prostredia a zdravia, k rodine

Vo výchovno-vzdelávacom procese klásť väčší dôraz na pestovanie národného povedomia, na výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu. Upriamiť pozornosť na plnenie zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, na plnenie jeho obsahu s cieľom chrániť najvzácnejšiu hodnotu slovenského národa a podporu svetovej suverenity Slovenskej republiky. Posilňovať citový vzťah detí k rodine, blízkym ľuďom, okoliu. Oboznamovať ich s národnými piesňami, ľudovými zvykmi a tradíciami, utvárať slovenské národné povedomie. Žiak má mať prehľad o histórii, kultúre svojho mesta. Naďalej podporovať činnosť školskej knižnice, navštevovať divadelné predstavenia, výstavy, organizovať a zúčastňovať sa rôznych súťaží, využívať nástenky pre významné výročia ako aj pre tvorbu mladých. Rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov, organizovať športové súťaže.

3)  zamerať výchovné pôsobenie na odstraňovanie prejavov rasizmu, týrania, sexuálneho zneužívania

V zmysle plnenia Národného akčného plánu pre deti na roky 2008 - 2015; zabezpečiť úlohy:

 • venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia
 • zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami, venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie v predmetoch občianska náuka a etická výchova.
 • uskutočňovať besedy zamerané na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti, k problematike predchádzania všetkým prejavom intolerancie
 • pokračovať v organizovaní a skvalitňovaní súťaže žiakov Olympiáda ľudských práv
 • zabezpečiť systematické vzdelávanie pedagógov v oblasti predchádzania prejavom intolerancie v spolupráci s relevantnými mimovládnymi organizáciami
 • v súlade s odporúčaním Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym zneužívaním na škole
 • v rámci prevencie obchodovania so ženami uskutočňovať pre dievčatá besedy s vyškolenými psychológmi a pracovníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologických poradní v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
 • venovať mimoriadnu pozornosť odstraňovaniu negatívnych javov, prevencii šikanovania žiakov v škole.

4)  venovať zvýšenú pozornosť 

 • sexuálnej výchove a prevencii drogových závislostí, aby boli integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania
 • Národnému programu prevencie obezity – v rámci projektu Zdravé školy, vo Všeobecnom pláne činnosti telesnej výchovy, realizáciou aktivít propagácie zdravej výživy a revitalizáciou zariadení školského stravovania.

5)  znižovať chorobnosť žiakov

 • prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností zameraných na prevenciu chorôb (dostatok pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálno-emocionálna klíma,    psychohygiena aktivizačných i relaxačných činností). V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • V zmysle Národného programu podpory zdravia sa zapájať do rozvojového projektu „Zdravie v školách“, realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia.
 • V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity schváleného vládou SR dňa 9. januára 2008 organizovať voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a umožniť žiakom školy voľné využívanie všetkých dostupných športovísk školy.

6)  venovať pozornosť interpersonálnym vzťahom na báze zásad demokracie a tolerancie

v interakcii učiteľ – žiak

 • využívať stratégiu dialógu, posilniť kauzálne myslenie, tvorivosť. Objektívne hodnotiť žiaka, akceptovať štandardy učiva, ktoré pomôžu hodnotiť žiakove vedomosti v jednotlivých ročníkoch a predmetoch. Podporovať rozvoj prirodzeného sebavedomia, dobrý prehľad, schopnosť odvážne myslieť, “prísť na koreň veci”, resp. nájsť ho v informačnom systéme. Viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti so zámerom pomôcť im včleniť sa do okolitého života a uplatniť sa v širšom sociálnom spoločenstve.
 • V súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach prijať a realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania, realizovať opatrenia na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov.

v interakcii učiteľ – rodičia

 • uplatňovať vzťahy vzájomnej úcty a tolerancie. V spolupráci školy s rodičmi (s Rodičovskom radou) zlepšovať materiálno-technické podmienky práce školy, vytvárať tak podmienky pre zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. V oblasti výchovy zvýšiť záujem rodičov o účinnú spoluprácu v boji proti fajčeniu, alkoholu, nelegálnym drogám, dochádzke žiakov do školy, aktívnu podporu pri zapájaní žiakov do súťaží športového charakteru, olympiád, SOČ a pod.
 • Vymedziť v školskom poriadku opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí.

v interakcii učiteľ – vedenie školy

 • vytvárať optimálne pracovné prostredie, umožniť ďalšie vzdelávanie či rekvalifikáciu z hľadiska potreby školy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce.
 • Ustanoviť funkciu učiteľa – koordinátora prevencie (drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov), ktorého úlohou bude s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia školy, príp. realizovať preventívny program školy.
 • V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie sa žiakov a ich zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.

7)  aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako:

 • informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy
 • stredisko čitateľov a čítania
 • miesto vyučovania a vzdelávania
 • informačné zázemie pre celoživotné vzdelávanie pedagógov
 • jednu z foriem voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov, pedagógov a ostatnej užívateľskej verejnosti v zmysle filozofie Otvorenej školy.

8)  v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov

 • posilňovať a podporovať pozíciu výchovného poradcu, jeho výchovno-poradenské    aktivity

9)  pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • postupovať v zmysle metodických pokynov a usmernení pre oblasť špeciálnej výchovy a vzdelávania.

 

Ciele kvality

 Pre podporu prijatej politiky kvality sa stanovujú nasledovné ciele kvality:

1)  Pravidelné sledovanie a hodnotenie spokojnosti žiakov - pozitívne postoje         (70 %)

2)  Zavádzanie najmodernejších elektronických didaktických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese

    so zapojením maximálneho počtu učiteľov                                                        (50 %)               

3)  Využívanie asc agendy, edupage a mobilných aplikácií pri organizácii školského roka a vo výchovno-vzdelávacom procese (elektronická triedna kniha)

4)  Dosiahnuť úspešné zvládnutie maturitných skúšok v bilingválnom štúdiu            (100 %)             

5)  Zabezpečiť propagáciu školy v dostupných médiách a kvalitnou prípravou Dňa otvorených dverí 2015