Logo OA

Obchodná akadémia
BS-2015 prijatí
Apr 10, 2015 at 04:28 PM

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

odbor: 6317 M 74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium  

  • Rozhodnutia o prijatí si zákonní zástupcovia uchádzačov prevezmú osobne  dňa 14. apríla 2015  v čase od 10.00 do 17.00 h, alebo  dňa 15. apríla 2015  v čase od 10.00 do 16.00 h. V prípade, že si prijatí uchádzači neprevezmú rozhodnutie o prijatí, budú im rozhodnutia zaslané poštou.
  • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 14. apríla 2015  v čase od 10.00 do 17.00 h a 15. apríla 2015  v čase od 10.00 do 16.00 h.
  • V deň zápisu je možné vykonať u prijatého uchádzača aj fotenie na študentskú kartu ISIC
Last Updated ( Apr 10, 2015 at 04:41 PM )
Read more...
Podnikateľský plán
Feb 04, 2015 at 09:03 AM

Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61,  040 01  Košice organizuje v školskom roku 2014/2015 súťaž  „Najlepší podnikateľský plán“ pre všetky stredné školy v pôsobnosti ÚKSK.

  • Cieľ súťaže:

Cieľom aktivity je:

-   podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov,

-    rozvíjať tvorivé kompetencie,  odborno-teoretické, odborno-praktické schopnosti žiakov,

-    upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky žiakov,

-    viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh,

-    využiť schopnosti a zručnosti žiakov stredných škôl,

-    prispievať k schopnosti porovnávania vlastných vedomostí a zručností za účelom získavania nových motivácií,

-    vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,

-    prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Last Updated ( Feb 04, 2015 at 09:05 AM )
Read more...
Kritéria BS-2015-16
Jan 30, 2015 at 12:00 AM

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2015/2016

pre študijný odbor  6317 M 74  obchodná akadémia bilingválne štúdium

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa 27. 01. 2015, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2015/2016 tieto kritériá prijímacieho konania:

Last Updated ( Feb 17, 2015 at 01:39 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 9 - 12 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.