Logo OA

Obchodná akadémia
Prenájom nebytových priestorov
Sep 26, 2013 at 09:09 AM

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ulici Watsonova  61 v Košiciach
 

 Obchodná akadémia , Watsonova 61 v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte administratívnej budovy Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici č. 61 v Košiciach (budova so súpisným č. 1942, na parcele č. 1410, katastrálne územie Severné mesto, zapísaná na LV č. 9344), a to na dobu neurčitú od 01.01.2014 v termínoch:  

  •  utorok od 17,00 hod. do 21,00 hod.
  •  štvrtok od 17,00 hod. do 21,00 hod.

za účelom športových aktivít a relaxačných činností za nájomné minimálne vo výške 20 €/hod. (plus prevádzkové náklady) v zmysle Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy o výmere 230 m2 s možnosťou používania sociálnych zariadení.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:    

Obchodná akadémia
Watsonova 61
040 01 Košice
, 

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Telocvičňa - súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 20.10.2013, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Last Updated ( Sep 26, 2013 at 09:21 AM )
Read more...
11. MVCF krajín V4
Sep 11, 2013 at 11:54 AM

11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

 "Cvičná firma - učenie tvorivou prácou" 

Mezinárodný veľtrh cvičných firiem sa bude konať v dňoch 16. a 17. 10. 2013 v Spoločenskom pavilone v Košiciach.

Prihlášky budú rozposlané elektonickou poštou.

Blišie informácie u p.  zástupkyni Ing. Evy Polačkovej, tel.: 055/6333253

Oznam - ISIC/EURO26
Jun 20, 2013 at 11:29 AM

O Z N A M

Od 20. 6. 2013 bude nastalo namontovaný na DPMK na Roosveltovej ulici nový terminál na predĺženie dopravných funkcii Preukazu ISIC/EURO26 pre Košice a okolie.

  • Študenti si tam budú môcť hocikedy skontrolovať platnosť čipu na svojom preukaze.
  • Priložením preukazu k terminálu si môžu predĺžiť platnosť čipu pre dopravu na ďalší rok.
.
Last Updated ( Jun 20, 2013 at 11:30 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 40 of 66
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.