Logo OA

Prenájom - Bufet Print E-mail
Aug 07, 2015 at 12:00 AM

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ulici Watsonova  61 v Košiciach
 

Obchodná akadémia , Watsonova 61 v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte hlavnej školskej budovy Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici č. 61 v Košiciach (budova so súpisným č. 1942, na parcele č. 1409, katastrálne územie Severné mesto, zapísaná na LV č. 9344), a to na dobu neurčitú od 01.10.2015 za účelom  prevádzkovania školského bufetu za nájomné minimálne vo výške 80 €/m2/rok (plus prevádzkové náklady) v zmysle Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy o výmere 20 m2 s možnosťou používania sociálnych zariadení.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:   

             Obchodná akadémia
           Watsonova 61
           040 01 Košice
,   

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Bufet - súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 28.08.2015, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba –podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • účel využitia prenajatého priestoru,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • cenovú ponuku.

Obhliadku priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle sekretariátu riaditeľa školy 055/6333253055/6333253 (kl. 106 p. Ferencová a p. Černota) resp. mobil 0915904018. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

V Košiciach dňa 07.08.2015

Vyhotovil: Edita Ferencová

Last Updated ( Aug 07, 2015 at 10:47 AM )
ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa
Ankety
Od 29. 09. 2014 sme spustili pilotnú prevádzku školskej jedálne. Vyjadrite svoju spokojnosť
  
V súvislosti s reorganizáciou stravovania v školskej jedálni ma vystihuje nasledovné:
  

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.