Logo OA

Zápisnica OA-2015/16 Print E-mail
May 14, 2015 at 05:45 PM

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA PRIJÍMACEJ KOMISIE OBCHODNEJ AKADÉMIE KOŠICE, WATSONOVA 61,
KONANEJ DŇA 14. MÁJA 2015

Prítomní:
Ing. Peter ORSZÁGH, riaditeľ školy

Členovia prijímacej komisie v tomto zložení:
Ing. Jana MAZAGOVÁ, zást. riad. školy
Mgr. Jozef BARTA, zást. riad. školy
Ing. Richard HRITZ, zást. riad. školy
Mgr. Mária VAĽKOVÁ, vedúca VL

Komisia postupovala podľa kritérií, ktoré boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. januára 2015.

 • 1. Obchodná akadémia otvára v školskom roku 2015/2016 3 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia, v zmysle rozhodnutia Košického samosprávneho kraja, odboru školstva a kultúry, Nám. Maratónu mieru 1, Košice. Do tried je možné so súhlasom KSK a po prerokovaní v rade školy a v pedagogickej rade školy prijať 90 žiakov
 • 2. Záujem o štúdium v danom študijnom odbore prejavilo 153 uchádzačov.
 • 3.  Bez prijímacej skúšky boli prijatá jedna uchádzačka, ktorá dosiahla v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej  90 %. Na štúdium sa však v stanovenom termíne nezapísala.
 • 4. Prijímacie skúšky vykonalo 128 uchádzačov, na prijímacích skúškach sa nezúčastnilo 24 uchádzačov. Jeden uchádzač vykoná prijímacie skúšky v náhradnom termíne zo zdravotných dôvodov.
 • 5. Prijímacie skúšky vykonalo úspešne 125 uchádzačov. Dvaja uchádzači nevykonali prijímacie skúšky úspešne.
 • 6. Riaditeľ školy pozýva na zápis prvých 89 prijatých uchádzačov.
 • 7. Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí uchádzača si môže zákonný zástupca uchádzača prevziať dňa 18. a 19. mája 2015. Neprevzaté rozhodnutia budú doručené poštou.
 • 8. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 18. mája 2015 v čase od 10.00 do 17.00 h a dňa 19. mája 2015 v čase od 10.00 do 16.00 h.
 • 9.  Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovenom termíne,  na uvoľnené miesto bude prijatý ďalší uchádzač v poradí. Posun poradia bude oznámený zákonným zástupcom prijatých uchádzačov telefonicky.
 • 10.  Zákonný zástupca neprijatého uchádzača sa môže proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať do 5 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia na sekretariáte školy.
 • 11.  Ďalšie zasadnutie prijímacej komisie sa bude konať dňa 19. 05. 2015, na ktorom sa rozhodne o prijatí ďalších uchádzačov, ktorí budú prijatí na voľné miesta po uchádzačoch, ktorí sa nezapísali na štúdium v stanovenom termíne.

 

Košice 14. mája 2015                                                      

ISO 9001
 
 logo_iso
 
Zobraziť certifikát:
sk    en       
City & Guilds
 
logo_cg
 
ISIC
isic_oa

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.